Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s.

Stanovy občanského spolku

„ Přátelé studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, z.s."
Zkrácená verze názvu: "Přátelé studánky sv. Anny, o.s.".

Článek I
Základní ustanovení

Sdružení přátel studánky u kaple sv.Anny ve Strančicích, o.s. (dále jen Sdružení) je nezávislé dobrovolné sdružení občanů, založené přípravným výborem dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů v platném znění.

Článek II
Název a sídlo občanského sdružení

 • 1. Název občanského sdružení:
  „Sdružení přátel studánky u kaple sv.Anny ve Strančicích, o.s.", zkrácená verze názvu: "Přátelé studánky sv. Anny, o.s.".
 • 2. Sídlo Sdružení: Vrbová 331, 251 63 Strančice

Článek III
Cíl činnosti

 • 1. Rozvíjet novodobé kulturní tradice - každoročně uspořádat poslední květnovou sobotu v 15.00 hod. v okolí studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích „Slavnost otvírání studánky“ a nejbližší pátek k 11.11. (sv. Martin) v 17.00 hod. uspořádat „Slavnost uspávání studánky“.
 • 2. Pořádat kulturní a vzdělávací akce, zejména besedy a turistické vzdělávací výlety.
 • 3. Podílet se svými iniciativami na rozvoji regionu.
 • 4. Ochrana přírody a krajiny a veřejného zdraví.
 • 5. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.
 • 6. Ochrana a obnova památek v katastru obce Strančice a přidružených obcí, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
 • 7. Ochrana a obnova zeleně v obci.
 • 8. Získávání finančních zdrojů na aktivity Sdružení pomocí příspěvků a darů.
 • 9. Prohlubovat mezilidské vztahy. Podporovat kulturní cítění a vztah k místu svého domova.
 • 10. Sdružení působí na celém správním území obce Strančice, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 • 11. Sdružení poskytuje uvedené obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany přírody, životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot.

Článek IV
Orgány Sdružení a vymezení jejich působnosti

 • 1. Orgány Sdružení jsou:
  valná hromada výkonná rada
  předseda Sdružení
  místopředseda Sdružení
  kontrolní komise Sdružení
 • 3. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji členové Sdružení.
 • 4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení.
 • 5. Valnou hromadu svolává předseda Sdružení nejméně 1x ročně. Všichni členové musí být pozváni nejméně 10 dnů
 • před konáním valné hromady. Valnou hromadu svolává předseda vždy nejdéle do 1 měsíce, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina Sdružení.
 • 6. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  - schvalovat jednotlivé akce a aktivity Sdružení
  - přijímat, měnit a doplňovat stanovy Sdružení
  - schvalovat roční rozpočet Sdružení a roční účetní uzávěrku
  - rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků
  - volit předsedu a jednatele Sdružení na dobu 3 let
  - volit výkonnou radu a revizní komisi na dobu 3 let
  - rozhodovat o přijetí nových členů
  - rozhodovat o vyloučení členů
  - rozhodnout o zrušení Sdružení
 • 6. Z jednání valné hromady musí být pořízen zápis, do kterého má nárok nahlédnout každý člen valné hromady a patří mezi archiválie Sdružení.
 • 7. Výkonná rada řídí a koordinuje činnost Sdružení tak, aby byly zajištěny cíle a poslání Sdružení.
  - výkonná rada má nejméně 3 členy
  - výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však 2x ročně
  - výkonná rada schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční podpory na projekt, který byl výkonnou radou vybrán
  - výkonná rada je povinna se zabývat podněty a návrhy členů a pravidelně je 1x ročně informovat o činnosti Sdružení
 • 8. Předseda je statutárním zástupcem Sdružení. Je povinen jednat jménem Sdružení s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za Sdružení. Řídí veškerou činnost Sdružení. Může udělit písemnou plnou moc k zastupování sdružení jiné osobě.
 • 9. Jednatel Sdružení vykonává v případě pověření předsedou v plném rozsahu povinnosti předsedy Sdružení.
 • 10. Hospodář Sdružení
  - řídí hospodářskou a finanční agendu Sdružení
  - navrhuje a předkládá směrnice hospodaření výkonné radě Sdružení
  - předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období
  - vede seznam členů Sdružení, kde se zapisuje jméno a příjmení člena, rodné číslo, u právnické osoby oprávněného zástupce + název a sídlo, vznik členství, výše příspěvků a datum zaplacení, důvod zániku členství
 • 11. Kontrolní komise Sdružení - kontrolní orgán Sdružení, který zodpovídá za svoji činnost valné hromadě
  - členové kontrolní komise nemohou být členy jiných orgánů Sdružení
  - členové Sdružení jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise potřebné informace

Článek V
Členství a podmínky členství ve Sdružení

 • 1. Vznik členství
  Vznik členství - členem Sdružení se může stát fyzická a právnická osoba, která má v úmyslu aktivně vyvíjet činnost v souladu s cíly a stanovami Sdružení
  - členství vzniká se souhlasem valné hromady na základě písemné přihlášky a doporučení alespoň 2 stávajících členů Sdružení
  - nezbytnou podmínkou vzniku členství je zaplacení vstupního příspěvku, který je zároveň členským příspěvkem pro kalendářní rok
 • 2. Zánik členství
  - vystoupením, člen musí písemně Sdružení oznámit svoje rozhodnutí
  - vyloučením pro hrubé porušení stanov
  - vyloučením pro neetické chování nebo morální pochybení
  - zánikem sdružení
  - u fyzických osob úmrtím
  - u právnickým osob zánikem právního subjektu

Článek VI
Práva a povinnosti členů

 • - aktivně se účastnit činnosti Sdružení
 • - volit a být volen (do orgánů Sdružení lze zvolit pouze osobu starší 18ti let)
 • - být informován o hospodaření Sdružení
 • - předkládat své návrhy a připomínky Sdružení
 • - propagovat a prosazovat zájmy Sdružení mezi občany ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům a dalším třetím osobám
 • - uhradit členský příspěvek za běžný rok nejpozději do 31.3. kalendářního roku a vstupní příspěvek do 1 měsíce od přijetí do Sdružení
 • - členové Sdružení jsou povinni dodržovat stanovy Sdružení

Článek VII
Majetek a zásady hospodaření

 • - majetek tvoří členské příspěvky, dotace, dary a příjmy z vlastní činnosti při naplňování cílů Sdružení
 • - hospodaření Sdružení se řídí platnými zákony a po skončení účetního období valná hromada schvaluje účetní uzávěrku

Článek VIII
Zánik Sdružení

 • - Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jinou organizací a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů valné hromady
 • - valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy a jmenuje likvidátora
 • - pravomocným rozhodnutím ministerstva

Článek IX
Změny stanov

 • -stanovy Sdružení lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady
 • - po změně nebo doplnění stanov předseda Sdružení do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku valnou hromadou požádá o registraci změny MV ČR

Článek X
Závěrečná ustanovení

Výklad stanov ve sporných případech rozhoduje valná hromada hlasováním pro každý jednotlivý případ. Rovněž tak rozhoduje hlasováním o vnitřních záležitostech Sdružení, které nelze řešit podle žádného ustanovení těchto stanov. Přitom vychází ze zásad, ze kterých stanovy vycházejí.
Sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

Naše nabídka

Rychlý kontakt
 • Přátelé studánky
 • Tel:
  Libuše Hrubá 607 157 493
 • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích