Chronologický popis činnosti Sdružení přátel studánky u sv. Anny ve Strančicích ,o.s.

za  záchranu č.p.1

 V souladu se stanovami ( bod č. 5), Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích (dále jen  OS) usilovalo od r. 2007 o záchranu nejstaršího domu č.p. 1 ve Strančicích.

 Dům č.p. 1 - zámek na strančické návsi "Jednička" byl spolu se synagogou posledním dochovaným dokladem historicky hodnotné zástavby jádra obce Strančice. Panské sídlo s poplužním dvorem zřejmě vzniklo r.1711, kdy se Strančice při dělení majetku staly samostatným statkem, zapsaným v zemských deskách. Jeho bohatá historie je popsána v článku PhDr. Jiřího Úlovce "Zapomenutý zámek ve Strančicích", (sborník Státního okresního archivu Praha – západ, r.1995, "Pocta Evě Šmilauerové". V těsné blízkosti  č.p.1 na staré návsi se nachází synagoga s domkem rabína, která je prohlášená kult. památkou. Nyní zde společnost Matana za pomoci prostředků  evropských fondů (MAS Říčany) obnovuje objekt pro kulturní využití. Mezi těmito dvěma objekty se na návsi nachází rodný domek Emila Kolbena, slavného českého rodáka.

 V lednu r.2007 bylo OS  informováno NPÚ střední Čechy o připravované demolici nejstaršího barokního domu č.p.1 ve Strančicích. Restituent prodal budovu developerské firmě SAN-JV s.r.o. Šumperk, která stále usiluje o zbourání objektu,i když při koupi avizovala obecnímu úřadu, že dům zachová, resp. opraví a finančně zhodnotí.

 Dne 25.1.2007 OS podalo podnět na prohlášení domu za kulturní památku. NPÚ střední Čechy uznal  podnět jako oprávněný ( Středočeský kraj i Město Říčany rovněž )  a podal návrh na prohlášení č.p.1 MK ČR č.j. 5019 / 2007.  Ministerstvo kultury však  podnět 20. 8. 2007 odmítlo.

 OS požádalo dne 6.12.2007  o přešetření přímo  ministra kultury ČR pana Jehličku. Ministr 21.12.2007  žádost  zamítl.

 OS upozornilo na výskyt chráněného druhu netopýra, který sídlil ve zmíněném objektu na půdě. Při inspekci životního prostředí však nebyl žádný netopýr nalezen. Později se potvrdilo, že netopýři ztratili svoje letní sídliště po vybudování příčky na půdě ukrajinským nájemníkem.

 Vyšlo několik reportáží ve čtrnáctideníku Náš region a Pražském deníku. V prosinci 2009 byla odvysílána reportáž „Boj o náves“ v cyklu pořadů „Ta naše povaha česká“, regionální zpravodajství ČT 24 odvysílalo začátkem roku 2010 reportáž o č.p.1.

 Písemně a na veřejných zasedáních OS stále apelovalo na obecní úřad Strančice, aby zabránil demolici. Přestože obecní úřad na veřejném zasedání na podzim r. 2008 odhlasoval většinou zájem o zachování čp.1 a přislíbil další kroky, které by vedly k dohodě s developerem o zachování a opravě domu, ve skutečnosti však v této věci dostatečně nejednal.

 Dne 7.7. 2009 proběhlo jednání o demolici na Stavebním úřadě v Mnichovicích.  Majitel domu, developer SAN-JV podal žádost o demolici č.p.1, kterou podložil statickým posudkem, kterým doporučuje dům zbourat. Na místě hodlá postavit další bytový objekt. Zároveň dochází k devastaci domu č.p. 1, který byl ještě nedávno v dobrém stavu. Řízení bylo posléze pozastaveno díky předložení kopie žádosti na MK ČR ze dne 1.7.2009 o znovu projednání prohlášení č.p.1 za kulturní památku. Žádost podala skupina občanů  a společenských složek obce Strančice. Dopis byl podpořen také podpisy většiny zastupitelů (11 ze 15). Starosta odmítl dopis podepsat.

 Od 9.7.2009 do 6.10.2010 probíhala na stránkách www.studanka-strancice.cz podpisová akce za záchranu historické budovy. Podepsalo ji 377 občanů.

 Dne 3. 8. 2009 OS obdrželo od Ministerstva kultury vyrozumění o odložení podnětu ze dne 1.7.2009, kde sděluje, že na základě výše uvedených skutečností a podrobného prozkoumání podnětu k obnově řízení o prohlášení domu č.p.1 ve Strančicích nebude zahajovat nové řízení. 13. 8. 2009 Stavební úřad Mnichovice oznámil pokračování řízení o odstranění stavby č.p. 1 ve Strančicích.

 Dne 3.8.2009 OS uzavřelo s Nadací Via smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z programu Fond místního rozvoje – Rychlé granty. Ze získané částky byly zaplaceny odborné posudky  firmy MURUS, s.r.o. U studánky 2/852, Praha 7., které sdružení objednalo: Stavebně statický posudek a Urbanistické vyhodnocení č.p.1. Oba tyto posudky jednoznačně dokládají význam budovy jako samotného objektu i pro zachování historické návsi. Dne 9.9.2009 byly posudky firmy Murus  zaslány St. úřadu Mnichovice, který v rozhodnutí o demolici sdělil, že je nepovažuje za podklady pro vydání rozhodnutí a pouze je založil do spisu. Tato skutečnost byla později napadnuta Krajským úřadem Středočeského kraje jako pochybení. Posudky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.studanka-strancice.cz  Po obci byly vyvěšeny plakátky o této skutečnosti a podpoře podpisové akce. Také na veřejném zasedání zastupitelstva obce měli občané možnost seznámit se s materiály.

 Dne 25.8.2009 podalo OS „Podnět veřejnému ochránci práv proti postupu orgánů státní správy ve věci záchrany domu č.p.1, resp. neprohlášení domu kulturní památkou“.

 Na podzim 2009 OS oslovilo  Svazek obcí „Ladův kraj“, které podpořilo zachování domu, přestože Strančice nebyly členem tohoto svazku.

 Na podzim  2009 společnost Matana podala, jako vlastník nemovitosti žádost o zřízení ochranného pásma kulturní památky, židovské synagogy ve Strančicích. Podle ověřených informací hrozí pokračování výstavby multifunkčních domů na místě starého pivovaru až k synagoze. Začátkem března 2010 byla žádost společnosti Matana zpracována NPÚ střední Čechy a předána odboru regionálního rozvoje MěÚ Říčany, který ale řízení nezahájil.

Dne 29.9.2009 bylo vydáno stavebním úřadem v Mnichovicích rozhodnutí o povolení demolice. Proti tomuto rozhodnutí se OS okamžitě odvolalo. Odvolání ke Středočeskému kraji zpracoval Ateliér pro životní prostředí, JUDr. Kužvart.

 Dne 4.1.2010 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, na podkladě odvolání, které podalo OS rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí Stavebního úřadu v Mnichovicích  o odstranění stavby č.p.1 ve Strančicích, vydané Městským úřadem Mnichovice, stavebním úřadem. Odůvodnění napadeného rozhodnutí je dle odvolacího správního orgánu nedostatečné, došlo k řadě pochybení. Tiskový mluvčí Krajského úřadu v reportáži České televize doslova řekl, že stavební úřad postupoval v rozporu se zákonem. Například stavební úřad nezkoumal, zda nebudou dotčena práva všech vlastníků bytů v sousedním multifunkčním domě č.p.460. Rovněž nebyl brán zřetel na nesouhlasné  stanovisko zastupitelů obce Strančice k demolici stavby a zároveň konstatování zastupitelstva obce, že nepovolí větší stavbu, než je stávající č.p.1 se stejným půdorysem, počtem podlaží a výškou. Krajský úřad důrazně připomíná stavebnímu úřadu, že věc je zapotřebí posuzovat též z hlediska charakteru území a zda je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Přestože byl odvolatelem předložen důkaz ve formě urbanistického vyhodnocení, který zpracovala oprávněná osoba, touto problematikou se stavební úřad v řízení vůbec nevypořádal, předložené urbanistické vyhodnocení v řízení pominul, nepokusil se je v řízení podpořit nebo vyvrátit. Proto se věc vrací k novému projednání.

 Dne 21.1.2010 byla OS doručena Závěrečná zpráva veřejného ochránce práv. Šetřením podnětu, které podalo sdružení  dne 26.8.2009, veřejný ochránce práv dospěl k závěru, že „Ministerstvo kultury si při rozhodování o neprohlášení domu č.p.1 mělo počínat pečlivěji. „Není v souladu s principy dobré správy, pokud Ministerstvo kultury rozhodne zahájit řízení o prohlášení poslední budovy původního hospodářského areálu a posléze rozhodne o neprohlášení objektu za památku převážně s odkazem na tuto skutečnost a svoje rozhodnutí podrobněji nezdůvodní. Ačkoliv připouštím, že hledisko dochování celistvého areálu má při prohlášení věci za kulturní památku nezanedbatelný význam, musím konstatovat, že ve Středočeském kraji je v Ústředním seznamu kulturních památek v současnosti evidováno i několik kulturních památek – částí zemědělských dvorů, ať již se jedná o jednotlivé obytné či pouze některou z hospodářských budov (špýchary, sýpky).  Nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí má pak za následek nízkou míru přesvědčivosti rozhodování orgánu státní správy.“

Kritické hodnocení Krajského úřadu a Veřejného ochránce práv, týkající se pochybení Stavebního úřadu Mnichovice včetně nedostatečné pečlivosti Ministerstva kultury a uvedená a nesporná fakta hovořící ve prospěch domu č.p. 1, tehdejší vedení obce ignorovalo. Starosta obce napadal v místním zpravodaji Českou televizi Ostrava i OS.

 Dne 27.1. 2010  obdrželo OS od seriózního zdroje ověřenou zprávu, že dům č.p.1  má být bez demoličního rozhodnutí v nejbližších dnech zbourán. Za pomoci policie, právníka a některých zastupitelů obce se podařilo demolici zabránit.

 Dne  4. 2. 2010 podalo OS žádost o přezkoumáni rozhodnutí o neprohlášení kulturní památky Strančice č.p.1  k ministru kultury Václavu Riedlbauchovi. Žádost byla podána  vzhledem k novým skutečnostem, které sdružení považovalo za další závažné důkazy o oprávněnosti  požadavku na prohlášení č.p.1 za kulturní památku.

 Na základě upozornění OS, že po odstranění komínu v loňském roce je nyní ve střeše domu č.p.1 nezakrytý otvor, který negativně působí na stavbu a devastuje ji, upozornil písemně MěÚ, stavební úřad Mnichovice majitele nemovitosti, SAN-JV, s.r.o. na povinnosti vlastníka stavby, vyplývající z § 154 odst. 1 písm.a) Stavebního zákona, kdy je vlastník stavby povinen udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence. Tuto skutečnost zdůraznila ve svém dopise Stavebnímu úřadu v Mnichovicích i Asociace sdružení pro rozvoj kulturního dědictví.

 Usnesením stavebního úřadu Mnichovice ze dne 18.2.2010 bylo přerušeno řízení zahájené podáním žádostí dne 27.3.2009 o povolení odstranění stavby rodinného domu na pozemku st.p.1/1 v k.ú. Strančice do 31.3.2010. Stavební úřad rovněž 18.2.2010 výzvou žádá vlastníka domu, aby do 31.3.2010 žádost o povolení demolice doplnil.

 Dne 18.2.2010 OS obdrželo dopis od ministra kultury Václava Riedlbaucha, že žádost OS ze dne 4.2.2010 postoupil rozkladové komisi Ministerstva kultury.

 Dne 30.3.2010 předložilo OS zastupitelstvu obce urbanistickou studii „ Záchrana č.p.1 před demolicí.“ Projekt vznikl opět za finanční podpory Nadace Via a byl zpracován Ing.arch. Martinem Krise. Cílem tohoto projektu je nalezení kompromisu mezi zájmem současného vlastníka a veřejným zájmem. Řeší nejen situaci domu č.p.1, ale i jeho nejbližšího okolí. OS žádá zastupitele obce, aby nabízené řešení vzali v úvahu při rozhodování o urbanistickém řešení „Strančické návsi a blízkého okolí.“

 Dne 23.4.2010 proběhlo na stavebním úřadě Mnichovice ústní jednání ve věci vydání rozhodnutí o odstranění stavby rodinného domu č.p.1 Strančice.

 Dne 18.5.2010 OS obdrželo vyrozumění ze dne 12.5.2010 od ministra kultury Václava Riedlbaucha, kde sděluje, že nebyly splněny podmínky k zahájení přezkumného řízení.

 Dne 3.6.2010 vydal Městský úřad, stavební úřad  Mnichovice rozhodnutí o odstranění stavby domu č.p.1 Strančice.

 Dne 29.6.2010 podalo OS odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti tomuto rozhodnutí z důvodu nezákonnosti a nesprávnosti, které jsou v odvolání podrobně uvedeny. Rozhodnutí k tomuto odvolání zatím nebylo vydáno.

 Dne 10.11.2010 na veřejném zasedání OÚ Strančice apelovali zástupci OS na nově zvolené zastupitele, aby urychleně jednali s developerem o záchraně domu. Jednání s developerem byla jediná možnost, jak zámek zachránit. OS nabídlo veškeré informace, které získalo během snahy o záchranu č.p.1 a doporučilo získat k zastupování v této věci JUDr. Petra Kužvarta, z Ateliéru pro životní prostředí, který doposud úspěšně sdružení zastupoval, OÚ nevyužil této možnosti .

 Dne 2.12.2010 Svazek obcí Ladův kraj na žádost OS projednalo stanovisko ve věci záchrany domu č.p.1 a vyjádřilo podporu prohlášení barokního domu č.p.1 kulturní památkou. Zároveň podpořilo vyhlášení ochranného pásma kulturní památky synagogy, které zahrne starou náves a okolí č.p.1.

 Dne 7.12.2010 OS podalo ke Krajskému úřadu Středočeského kraje doplnění (vyjádření Ladova kraje ze dne 2.12.2010) k odvolacímu řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí MěÚ Mnichovice, stavebního úřadu ze dne 3.6.2010

 Dne 8.12.2010 při osobním jednání na OÚ apelovala předsedkyně OS na starostu obce J.Šindeláře a místostarostku Ing.H.Jarošovou, aby urychleně jednali s developerem a znovu doporučovala zastupování JUDr. Kužvartem.Na základě tohoto podnětu proběhlo jednání dne 22.12.2011 se starostou Svazku obcí Ladův kraj, Vladimírem Kořenem a vedoucím Stavebního odboru MěÚ Říčany Ing. Janem Pillveinem. Za Strančice se zúčastnili: OÚ Strančice- J.Šindelář a Ing.H.Jarošová, Přátelé studánky u sv. Anny,o.s.- Ing.Tereza Hrubá a L.Hrubá.

 Dne 9.12.2010 předalo OS Obecnímu úřadu Strančice zpracovanou „Přehlednou, chronologickou informaci o činnosti OS ve věci záchrany č.p.1“

Dne 20.12.2010 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rovoje pod č.j. 197210/2010/KUSK rozhodnutí, jímž  je povoleno odstranění stavby č.p.1 Strančice.

Dne 28.12.2010 OS podalo písemný podnět na OÚ Strančice, jak dále postupovat, aby nedošlo demolici domu č.p.1. Zároveň bylo požádáno, aby v případě demolice byl proveden archeologický průzkum místa, pro prokazatelnou historickou hodnotu.

Dne 31.12.2010 byla zahájena demolice „Zapomenutého zámku“.

Dne 5.1.2011 OS upozornilo dopisem NPÚ, ú.o.p. střední Čechy v Praze na zvážení archeologického průzkumu na místě bývalého domu č.p.1, které je historicky pro minulost obce významné.

Dne 11.1.2011 podalo OS stížnost k MěÚ Mnichovice, stavebnímu úřadu proti způsobu demolice, kdy nebylo dodrženo Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o způsobu demolice (na vědomí).

Dne 13.1.2011 OS podalo podnět k přešetření postupu developera při demolici domu č.p.1 k OÚ Strančice.

Shrnutí:  Přestože všechny výše jmenované odborné posudky, studie a příslušné odborné instituce : NPÚ střední Čechy, odbor kultury Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje MěÚ Říčany, hovoří o nesporných historických a památkových hodnotách „Zapomenutého zámku“ a doporučují prohlášení č.p.1 za kulturní památku, ministerstvo kultury č.p.1 kulturní památkou neprohlásil.V dalších odvoláních proti tomuto rozhodnutí se vychází ze správního řádu, takže pochybení v odborném rozhodnutí jednoho ministerského úředníka, který následně z ministerstva odešel, nebylo napraveno. Zájem občanské společnosti této země nebyl státní správou této země zohledněn. Vyhrál zájem jedince, jehož jediným cílem je finanční zisk.

Poznámka: všechny citované dokumenty může OS doložit. Zmiňované studie jsou k nahlédnutí na www.studanka-strancice.cz - Aktuality

Zpracovala Libuše Hrubá, jednatel OS

Zapomenutý zámek ve Strančcích
Naše nabídka

Rychlý kontakt
  • Přátelé studánky
  • Tel:
    Libuše Hrubá 607 157 493
  • email.: studanka.strancice@email.cz
Dům č.p.1 ve Strančicích